INFRASET
เราคือผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม (Infrastructure) ได้แก่ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications) รวมถึงงานบริการและซ่อมบำรุงแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ธุรกิจของเรา

‾‾‾‾ ‾‾‾‾
FOR BETTER SOLUTIONS

Untitled-1Artboard-1

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & IT Infrastructure)

Untitled-1Artboard-1

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure)

Untitled-1Artboard-1

ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service)

ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด
ชื่อย่อหลักทรัพย์: INSET

Cover 1st Trading Day