งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

2560 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) 302.06 509.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท) 85.48 97.43
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 387.54 606.73
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท) 191.05 206.64
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท) 6.79 40.86
รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 197.85 247.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 189.69 359.22

 

งบกำไรขาดทุน

2560 2561
รายได้รวม (ล้านบาท) 530.29 1,007.12
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 80.79 120.48
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท) 63.91 94.55
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 127.83 54.68