รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 ปี 2562 THAI
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2562
 2020 ENGLISH
Minutes of EGM1_2562