รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 ปี 2563 THAI
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 ปี 2562 THAI
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2562
 2020 ENGLISH
The Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders  
 2019 ENGLISH
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019