1.นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช-2 re

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2.นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการผู้จัดการ

7.นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์-1

นายศรัณย์  สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

8.นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์-1

นางสาวลลิตา  หงษ์รัตนวงศ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

3.นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล-1

นายเมธา  โชติอภิสิทธิ์กุล

กรรมการ

4.นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย-1

นายอัครวัฒน์  อัครสุวรรณชัย

กรรมการ

5.นายวิเชียร เจียกเจิม-1

นายวิเชียร เจียกเจิม

กรรมการ

6.นายเกษม เตไชยา-1

นายเกษม  เตไชยา

กรรมการ

MD-5

-

เลขานุการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล หรือ นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ