career_main

GROWING TOGETHER

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ INFRASET


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

INFRASET เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง เคียงคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน และอย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกรขาย 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
• จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง 
• เงินเดือน(บาท) : 20,000 ++ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
• ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล

หน้าที่การปฏิบัติงาน
1.  ติดต่อประสานงานขายโครงการกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ และการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า
2.  รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3.  นำเสนอโครงการกับลูกค้า หรือแนะนำโครงการให้ผู้ที่สนใจ
4.  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด
5.  ออกพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอการบริการของบริษัท
6.  เจรจาต่อรองเงื่อนไขของโครงการ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ สัญญา และเงื่อนไขอื่น ๆ
7.  ติดตามการส่งมอบงานให้ลูกค้า
8.  อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
มีพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่
มีความคล่องตัวสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รักงานขายและการบริการ มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความมั่นใจในการนำเสนอ และเข้าพบลูกค้า
สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ มีความใจเย็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรู้จักวางแผนงานเข้าพบลูกค้า

วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :โทรคมนาคม, ไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ
1. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (Outing, งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
5. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
7. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
8. Commission (เฉพาะตำแหน่ง)
9. ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เฉพาะบางตำแหน่ง)
10. เสื้อฟอร์มพนักงาน
11. ประกันอุบัติเหตุ
12. ประกันสุขภาพ
13. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
14. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
15. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วันต่อปี
      และสวัสดิการอื่นๆที่พร้อมดูแลคุณ

2. ผู้จัดการบริหารโครงการ 3 ตำแหน่ง

หน้าที่การปฏิบัติงาน
1. เข้าร่วมประชุมรับมอบงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน, แผนทรัพยากร แผนการเงิน และแผนการจัดซื้อวัสดุให้สามารถส่งมอบงานได้
3. กำหนดกลยุทธ์ วิธีการ ขั้นตอน และการควบคุมในการบริหารโครงการ และรายละเอียดในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ
4. ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบก่อสร้าง/แผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนงาน
5. ติดตามผลการใช้วัสดุก่อสร้างให้ตรงตามแบบและรายการก่อสร้าง
6. กำกับดูแลและพัฒนาพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ป้องกันแนวโน้มของปัญหาที่ส่อเค้าว่าจะเกิด โดยไม่ต้องรอให้เกิดแล้วเข้าไปแก้ไข
8. ลงนามอนุมัติขอซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบริหารโครงการ และขออนุมัติการเบิกจ่ายผู้รับเหมา
9. ประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานในแผนก และวางแผนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้นต่อไป
10. วางแผนการรับจ่ายเงินของโครงการ ควบคุมและตรวจสอบแผน รวมทั้งแก้ปัญหาเมื่องานไม่เป็นไปตามแผน
11. จัดทำแผนงานประจำเดือน , ประจำไตรมาส
12. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติพื้นฐาน
1. เพศ : ชาย หรือ หญิง
2. อายุ : 30 - 40 ปี
3. ภูมิลำเนา : -

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน
• ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ

• ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS. Office, MS Project ,Auto CAD
• ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่าน , ฟัง , พูด , เขียน อยู่ในเกณฑ์ ดี
• สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• มีภาวะความเป็นผู้นำ

สวัสดิการ
1. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (Outing, งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
5. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
7. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
8. Commission (เฉพาะตำแหน่ง)
9. ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เฉพาะบางตำแหน่ง)
10. เสื้อฟอร์มพนักงาน
11. ประกันอุบัติเหตุ
12. ประกันสุขภาพ
13. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
14. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
15. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วันต่อปี
      และสวัสดิการอื่นๆที่พร้อมดูแลคุณ

3. วิศวกรบริหารโครงการ 2 ตำแหน่ง

หน้าที่การปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ แผนงาน ข้อกำหนด และหลักวิชาการ
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
3. แก้ไขปัญหาหน้างาน
4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
5. ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติข้อเสนอของผู้รับจ้างก่อสร้าง เช่น Shop Drawing, Daily Request, Materials เป็นต้น

คุณสมบัติพื้นฐาน
1. เพศ : ชาย 
2. อายุ : 22-35 ปี
3. ภูมิลำเนา : -

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า/ โทรคมนาคม
 หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน
•  มีประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 0-1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

• ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS. Office, Auto CAD  ได้ดี
• สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
• เข้าใจถึงปัญหาในงานก่อสร้าง/งานระบบ และแก้ปัญหาได้ดี
• สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• สามารถขับรถยนต์ได้
• มียานพาหนะ/ใบขับขี่

สวัสดิการ
1. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (Outing, งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
5. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
7. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
8. Commission (เฉพาะตำแหน่ง)
9. ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เฉพาะบางตำแหน่ง)
10. เสื้อฟอร์มพนักงาน
11. ประกันอุบัติเหตุ
12. ประกันสุขภาพ
13. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
14. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
15. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วันต่อปี
      และสวัสดิการอื่นๆที่พร้อมดูแลคุณ

4. วิศวกรบริการ 2 ตำแหน่ง

หน้าที่การปฏิบัติงาน
1. จัดทำแผนการบำรุงรักษา PM CM
2. เข้าดำเนินการบำรุงรักษาตามวาระ
3. จัดทำรายงานและออกเอกสารเกี่ยวกับการซ่อม
4. สั่งซื้ออะไหล่และติดตามการสั่งซื้อ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐาน
1. เพศ : ชาย 
2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
3. ภูมิลำเนา : -

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า/ โทรคมนาคมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน
•  มีประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 0-1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

• มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง
• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
• สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• สามารถขับรถยนต์ได้
• มียานพาหนะ/ใบขับขี่

สวัสดิการ
1. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (Outing, งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
5. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
7. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
8. Commission (เฉพาะตำแหน่ง)
9. ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เฉพาะบางตำแหน่ง)
10. เสื้อฟอร์มพนักงาน
11. ประกันอุบัติเหตุ
12. ประกันสุขภาพ
13. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
14. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
15. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วันต่อปี
      และสวัสดิการอื่นๆที่พร้อมดูแลคุณ

วิธีการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซด์
2. ส่งใบสมัครทาง Email
3. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์)

ติดต่อ
คุณสรรพางค์ เนียมภิรมย์
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเพทฯ 10220
โทร : 02-092-7444
แฟกซ์ : 02-092-7448
Email : sanpang@infraset.co.th

Joinus-1