career_main

GROWING TOGETHER

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ INFRASET


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

INFRASET เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง เคียงคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน และอย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ   1   ตำแหน่ง

หน้าที่การปฏิบัติงาน
1. เข้าร่วมประชุมรับมอบงานโครงการ
2. จัดทำแผนงานเขียนแบบสนับสนุนงานบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับแผนงานภาพรวม
3. เขียนแบบ Key map Layout
4. ติดตามข้อมูล, จัดทำ และแก้ไขแบบ Shop Drawing, Detail Design, Asbuilt Drawing ให้ถูกต้อง พร้อมนำส่งให้กับลูกค้าตามแผนที่วางไว้
5. จัดทำ BOQ นำส่งผู้ว่าจ้าง เพื่อขอ Work Design และ Work Premission
6. รายงานและสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานแบบให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
7. จัดเก็บข้อมูลงานอย่างเป็นระบบค้นหาได้ง่าย
8. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติพื้นฐาน

1 เพศ หญิง หรือ ชาย
2 อายุ 27 - 40 ปี
3 ภูมิลำเนา กรุงเทพฯและปริมณฑล

ประสบการณ์การทำงาน
ประสบการณ์ทำงานด้านงานโครงการ หรืองานออกแบบ 1ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ปวส. ขึ้นไป สาขาการออกแบบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดส่ง 1 ตำแหน่ง

หน้าที่การปฏิบัติงาน
1. จัดหา/จัดซื้อ สินค้า บริการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ติดต่อผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคาสินค้า/บริการ
3. จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) และนำส่งเอกสารไปยัง Supplier รวมทั้งตรวจสอบสถานะการได้รับเอกสาร
4. จัดทำแฟ้ม PO คงค้าง รวมทั้งติดตามสถานะสินค้าและบริการที่ยังคงค้างจนกว่าแล้วเสร็จ
5. จัดทำใบคุมเอกสาร อัพเดทข้อมูลแคตาล็อก ทำการจัดหมวดหมู่ของงานแต่ละประเภท ให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล
6. เพิ่มจำนวนผู้ขายใน supplier list
7. ทำการสรุป List PO ทุกสัปดาห์
8. ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้าในกรณีที่มีปัญหา
9. จัดเก็บเอกสารและส่งเอกสารไปยังแผนกบัญชีเพื่อดำเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ขายต่อไป
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐาน
1. เพศ • ชาย หรือ หญิง
2. อายุ • 25-35 ปีขึ้นไป
3. ภูมิลำเนา • ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์การทำงาน
• ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ
• ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งโดยละเอียดรอบคอบ
• มีใจรักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ จัดซื้อเป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์องค์การ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Ofiice และ Internet ได้
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมได้

3. ผู้จัดการบริหารโครงการ 3 ตำแหน่ง

หน้าที่การปฏิบัติงาน
1. เข้าร่วมประชุมรับมอบงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน, แผนทรัพยากร แผนการเงิน และแผนการจัดซื้อวัสดุให้สามารถส่งมอบงานได้
3. กำหนดกลยุทธ์ วิธีการ ขั้นตอน และการควบคุมในการบริหารโครงการ และรายละเอียดในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ
4. ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบก่อสร้าง/แผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนงาน
5. ติดตามผลการใช้วัสดุก่อสร้างให้ตรงตามแบบและรายการก่อสร้าง
6. กำกับดูแลและพัฒนาพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ป้องกันแนวโน้มของปัญหาที่ส่อเค้าว่าจะเกิด โดยไม่ต้องรอให้เกิดแล้วเข้าไปแก้ไข
8. ลงนามอนุมัติขอซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบริหารโครงการ และขออนุมัติการเบิกจ่ายผู้รับเหมา
9. ประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานในแผนก และวางแผนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้นต่อไป
10. วางแผนการรับจ่ายเงินของโครงการ ควบคุมและตรวจสอบแผน รวมทั้งแก้ปัญหาเมื่องานไม่เป็นไปตามแผน
11. จัดทำแผนงานประจำเดือน , ประจำไตรมาส
12. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติพื้นฐาน
1. เพศ : ชาย หรือ หญิง
2. อายุ ; 30 - 40 ปี
3. ภูมิลำเนา : -

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน
• ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ

• ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS. Office, MS Project ,Auto CAD
• ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่าน , ฟัง , พูด , เขียน อยู่ในเกณฑ์ ดี
• สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• มีภาวะความเป็นผู้นำ

วิธีการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซด์
2. ส่งใบสมัครทาง Email
3. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์)

ติดต่อ
คุณสรรพางค์ เนียมภิรมย์
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
165/37-39 อาคารอินฟราเซท ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเพทฯ 10220
โทร : 02-092-7444
แฟกซ์ : 02-092-7448
Email : sanpang@infraset.co.th

Joinus-1