โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ

พร้อมงานระบบประกอบอาคาร