งานสร้างโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม
สำหรับโครงการ OSP WorksTUC For 3G 2.1 GHz.