งานสร้างโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม
สำหรับโครงการ 3G BFKT Ph.5 North