งานออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
ที่อาคาร True Tower 2