นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัท อินฟราเซท จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เท่าเทียมกัน คือ จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะของกิจการ ภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ตามความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติของกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันจ่ายปันผล ชนิดการปันผล งวดดำเนินงาน เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย
21/02/63 29/04/63 20/05/63 เงินสด 01/10/62 - 31/12/62 0.115 บาท
08/11/62 22/11/62 6/12/62 เงินสด 01/01/62 - 30/09/62 0.035 บาท