คณะผู้บริหาร

2.นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการผู้จัดการ

3.นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล-1

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการและบริหารทั่วไป

4.นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย-1

นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ
และบริการ

คุณปัญญภัทร-1 - Resize1

นายปัญญภัทร สุขสาธุ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

คุณสุรวีย์-2-Upweb

นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฆ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

9.นางสาววรางคณา เตไชยา-1

นางสาววรางคณา เตไชยา

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

3.นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล-1

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

รักษาการผู้จัดการแผนกจัดซื้อและจัดส่ง

นางสาวธัญญพัทธ์ พลังธนสวรรค์-1

นางสาวธัญญพัทธ์ พลังธนสวรรค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ

นายวิทูร ศิริอัครลาภ-2

นายวิทูร ศิริอัครลาภ

ผู้จัดการแผนกขาย

นางธนภรณ์ บุญชัยศรี

นางธนภรณ์ บุญชัยศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

IMG_0449

นางสาวอัญชุลีภรณ์ อินจันทร์

ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

นางสุพรทิพย์ วิชัยกุล

นางสุพรทิพย์ วิชัยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี