2.นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการผู้จัดการ

3.นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล-1

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

4.นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย-1

นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
และบริการ

10.นายสุรพล สิริวัฒน์โสภณ-3.1

นายสุรพล สิริวัฒน์โสภณ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

9.นางสาววรางคณา เตไชยา-1

นางสาววรางคณา เตไชยา

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวน้องนุช น่วมเกิด-1

นางสาวน้องนุช น่วมเกิด

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและจัดส่ง

นางสาวธัญญพัทธ์ พลังธนสวรรค์-1

นางสาวธัญญพัทธ์
พลังธนสวรรค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ

นายวิทูร ศิริอัครลาภ-2

นายวิทูร ศิริอัครลาภ

ผู้จัดการแผนกขาย

นางธนภรณ์ บุญชัยศรี

นางธนภรณ์ บุญชัยศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

IMG_0449

นางสาวอัญชุลีภรณ์ อินจันทร์

ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

นางสุพรทิพย์ วิชัยกุล

นางสุพรทิพย์ วิชัยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี