สารจากประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัท

สาส์นจากประธาน-4

        ในปี 2562 เป็นปีที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นก้าวแรกของการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำที่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจได้คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทำให้กิจการมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการปฎิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าแก่กิจการ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

        ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ธุรกิจเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทำให้วัตถุทางกายภาพ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถเก็บข้อมูลหลากหลายชนิดเป็นปริมาณมหาศาลอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน ซึ่งจะช่วยให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิตัล (Digital Transformation) และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. คาดการณ์ว่าเทคโนโลยี IoT จะเข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนของประเทศ บริษัทฯ จึงต้องเตรียมการรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยี IoT ในหลายด้าน ด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัทฯ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญอันทันสมัย ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

        การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หรือ ไทยแลนด์ 4.0 นี้ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ของลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายและบริหารงานด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความพร้อมในทุกรูปแบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุค Digital Transformation ที่คาดว่าจะมีมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

        สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ อันรวมถึง คู่ค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมของประเทศไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป