SET Announcements

2020
2019
 Date Topic Read Mord 
 08 เม.ย. 2563  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ฉบับแก้ไข) อ่านเพิ่มเติม 
 19 มี.ค. 2563 ยกเลิกวันหยุด วันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) อ่านเพิ่มเติม 
 19 มี.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม 
 02 มี.ค. 2563  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม 
 24 ก.พ. 2563 การแต่งตั้งผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม 
 24 ก.พ. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาก IPO กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม 
 24 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม 
 24 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) อ่านเพิ่มเติม 
 24 ก.พ. 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม 
 31 ม.ค. 2563  แจ้งผู้บริหารลาออก  อ่านเพิ่มเติม 
 24 ม.ค. 2563 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อ่านเพิ่มเติม 
 Date Topic Read More 
 9 ธ.ค. 2562  แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม   
 11 พ.ย. 2562  แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อ่านเพิ่มเติม   
 11 พ.ย. 2562  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562   อ่านเพิ่มเติม  
 11 พ.ย. 2562  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) อ่านเพิ่มเติม  
 11 พ.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  อ่านเพิ่มเติม 
 7 ต.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม 
 7 ต.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) อ่านเพิ่มเติม 
 7 ต.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม 
 7 ต.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) อ่านเพิ่มเติม 
 7 ต.ค. 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  อ่านเพิ่มเติม 
 7 ต.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม