หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

  1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การเรียกหรือรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือการทำลายความไว้ใจ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

  2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี

  3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษัท หากพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องแจ้งเหตุหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที หรืออาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนด

  4. บริษัทจะเก็บรักษารายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับ ผู้แจ้งข้อมูลที่กระทำด้วยเจตนาที่ดีต่อบริษัท และมีความบริสุทธิ์ใจ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัท และจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการกระทำดังกล่าว

  5. จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ เป็นต้น และจัดให้มีการกำกับดูแล ติดตามในเรื่องดังกล่าว ให้มีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม

  6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  7. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม

  8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษัทได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และนำไปแก้ไขปรับปรุง โดยบริษัทฯกำหนดช่องทางการแจ้งไว้ดังนี้

   8.1    เว็บไซต์บริษัท  www.infraset.co.th

   8.2    อีเมล์         ifssec@infraset.co.th

  9. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลกรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรม

  10. จัดให้มีการแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อนำมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรและสาธารณชน

  11. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบงาน และขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ

- นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อบังคับบริษัท
จรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- จรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน