หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- จรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน