การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
6. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
7. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2562
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
   1) แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก)
   2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)
  3) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)
 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Annual General Meeting 2020

Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
Download From
1.  Copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 held on 29 August 2019
2. Annual Report 2019 in QR code
3. Profiles of nominated candidates for election as Directors
4. The Definition of Independent Directors, including profiles of Independent Directors acting as shareholder proxies.
5. Proxy Forms A, B, C
Proxy (Form A)
Proxy (Form B)
Proxy (Form C Custodian)
6. Documents and evidences of identification required for registration of attendance, procedures for vote counting and report on voting results, procedures for attendance
7. Precautionary Measures to Prevent COVID-19 infection at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
8. Copy of the Company’s Articles of Association governing the General Meeting of Shareholders
9. Map of the Meeting Venue
10. Annual Report of year 2019 Request Form
Propose an agenda for the annual general meeting of shareholders and nominate a qualified candidate for company directorship
Criteria and guidelines on the rights of shareholders to propose an agenda or nominate a qualified candidate for company directorship for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
   1.) Form for agenda proposing for the shareholders meeting (Form A)
   2.) Form for nominating a qualified candidate for company directorship (Form B)
   3.) Information of the person nominated to be a candidate for company directorship (Form C)
Submission of question in advance before the date of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)