การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

    เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม)
  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
  - แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2562
  - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
  - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian) 
  - แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  1) แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก)
2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)
3) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ (แบบ ค)
หลักเกณฑ์การส่งคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

Annual General Meeting 2020

  Document Download
  The 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
  Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (full version)
  Measures to Prevent COVID-19 infection at the Annual General Meeting of Shareholders for 2020
  Download From
  - Annual Report of year 2019 Request Form
  - Proxy (From A)
  - Proxy (From B)
  - Proxy (From C Custodian)
   - Map of the Meeting Venue
Propose an agenda for the annual general meeting of shareholders and nominate a qualified candidate for company directorship
  Criteria and guidelines on the rights of shareholders to propose an agenda or nominate a qualified candidate for company directorship for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
  1.) Form for agenda proposing for the shareholders meeting (Form A)
2.) Form for nominating a qualified candidate for company directorship (Form B)
  3.) Information of the person nominated to be a candidate for company directorship (Form C)
  Criteria for proposal question concerning the Company in advance of the AGM