รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 212,850,000 38.01
2 นายบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต 62,700,000 11.20
3 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา 24,000,000 4.29
4 นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 21,450,000 3.83
5 นางสาวณัฐพิชา เหล่าบุญชัย 13,200,000 2.36
6 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ 11,410,800 2.04
7 นางสาวสุกัญญา มูลรัตน์ 8,000,000 1.43
8 นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร 7,002,000 1.25
9 นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล 7,000,000 1.25
10 คุณอานนท์ เจียกเจิม 7,000,000 1.25