ผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 212,850,000 51.41
2 นายบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต 62,700,000 15.14
3 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา 24,000,000 5.80
4 นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 21,450,000 5.18
5 นางสาวณัฐพิชา เหล่าบุญชัย 13,200,000 3.19
6 นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร 9,000,000 2.17
7 คุณรุจโรจ วัยวุฒิ 8,000,000 1.93
8 นางสาวสุกัญญา มูลรัตน์ 8,000,000 1.93
9 คุณอานนท์ เจียกเจิม 7,000,000 1.69
10 นายประธาน รพีพงศ์พรรณ 6,600,000 1.59