บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม แก่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมชั้นนำ ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาย่อย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรับก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจดังนี้
การมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันโดยการประสานประโยชน์จากจุดแข็งในด้านที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และผลงานการให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนาน บริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่ค้าหลายรายในบัญชีคู่ค้าที่ได้ร่วมงานกันมานานและมีความสามารถในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการได้หลายขนาดและหลายขอบเขต เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าที่ไว้วางใจมอบหมายงานให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานจนมีความรู้ความชำนาญในการทำงานในขอบเขตที่หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่ และได้พัฒนายกระดับความสามารถในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการการตอบโจทย์ที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการหลังการส่งมอบ ทั้งการบำรุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามความคืบหน้าในเทคโนโลยีด้านต่างๆ และสร้างความสามารถในการรับงานในขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

การรับงานที่เหมาะกับความสามารถของบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถรับดำเนินโครงการได้ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะการรับงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ