INSET
เราคือผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม (Infrastructure) ได้แก่ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications) และคมนาคมขนส่ง (Transportation Infrastructure) รวมถึงงานบริการและซ่อมบำรุงแบบครบวงจร (Maintenance and Service) โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 14 ปี

ธุรกิจของเรา

‾‾‾‾ ‾‾‾‾
FOR BETTER SOLUTIONS

Untitled-1Artboard-1

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & IT Infrastructure)

Untitled-1Artboard-1

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure) และคมนาคมขนส่ง (Transportation Infrastructure) 

Untitled-1Artboard-1

ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service)

ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด
ชื่อย่อหลักทรัพย์: INSET

Cover 1st Trading Day

ข่าวสารและกิจกรรม