ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

6-6-67 (TH)ตารางลำดับประเด็นความสำคัญ1

การจัดลำดับประเด็นความสำคัญอย่างยั่งยืนของบริษัท 12 ข้อ ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากร (Human capital development)
2. การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลที่ดี (Good corporate governance)
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Business ethics)
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk management)
5. ความปลอดภัยในการทำงาน (Health and safety in workplace)
6. การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Labor practice and human rights)
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental care)
8. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management)
9. การลดและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี (Sustainable waste reduction and disposal)
10. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data privacy and protection)
11. นวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital innovation)
12. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate resiliency)

ESG กับการดำเนินงานที่ยั่งยืนของ INSET

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโครงการนี้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งในรูปแบบของ online หรือ onsite เช่น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การประชุมออนไลน์ การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การประชุมผู้บริหารพบเพื่อนพนักงาน การแถลงข่าว การอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดงานมอบรางวัล การจัดงาน CSR เป็นต้น โดยนำหลักการ 6 Cares มาออกแบบเพื่อประเมินผล วัดผล และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักการ 6 Cares ได้แก่
1. รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2. ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์

Bear_InfraSET

การจัดโครงการขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566

จำนวนโครงการ
4 โครงการ

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
266.16
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้
29 ต้น

Carbon footprint for organization

(29-5-67)(TH) Carbon Footprint for Organization

กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อคนตาบอด ปีที่ 2

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย : บริษัท อินฟราเซท จำกัด มหาชน
สถานที่ : บมจ.อินฟราเซท

NewYear

ชื่อกิจกรรม : งานจัดเลี้ยงปีใหม่ 2566
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 (08:30 - 10:30)
จัดโดย : บริษัท อินฟราเซท จำกัด มหาชน
สถานที่ : บมจ.อินฟราเซท
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 21.38 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

Sola-3

ชื่อโครงการ : ติดตั้ง Solar Rooftop ณ สำนักงานใหญ่
วันที่ :  พฤศจิกายน 2565
จัดโดย : บริษัท อินฟราเซท จำกัด มหาชน
สถานที่ : บมจ.อินฟราเซท
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ :

sdadas

ชื่อโครงการ : ส่งต่อปฏิทินเก่า เพื่อคนตาบอด
วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 (08:30 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท อินฟราเซท จำกัด มหาชน
สถานที่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (สนง.ใหญ่)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ชื่อกิจกรรม : INFRASET SPORTS DAY 2023
วันที่ : 30 กันยายน 2566 (08:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท อินฟราเซท จำกัด มหาชน
สถานที่ : อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 244.78 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 27 ต้น