ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อบริษัท  บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
  ชื่อย่อ INSET
  ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี
  เว็บไซต์ www.infraset.co.th
  ปีที่ก่อตั้ง 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
  วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2092-7444
 
เบอร์โทรสาร
0-2092-7448
  ทุนจดทะเบียน 461,999,974.50 บาท
  ทุนชำระแล้ว 406,386,515.50 บาท
  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท
  หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
  นโยบายการจ่ายปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงิน  ทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ติดต่อ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ :  +66(0)2 092 7444
โทรสาร :    +66(0)2 092 7448
เลขานุการบริษัท อีเมล์ : companysecretary@infraset.co.th
โทรศัพท์ : +66(0)2 092 7444 # 901
โทรสาร :   +66(0)2 092 7448
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์ : ir@infraset.co.th
โทรศัพท์ : +66(0)2 092 7444 # 104
โทรสาร :   +66(0)2 092 7448
ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10837
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-645-0109 ต่อ 110
โทรสาร  : 02-645-0110
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
TSD Call Center: 02-009-9999