ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)

 

กำไรขาดทุน (ล้านบาท)

 

หน่วย:ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 2562
31 ธ.ค. 2562
งบปี 2563
31 ธ.ค. 2563
งบปี 2564
31 ธ.ค. 2564 
งบปี 2565
31 ธ.ค. 2565
งบปี 2566
31 ธ.ค. 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,044.63 1,331.94 1,216.16 1,454.34 1,887.62
หนี้สินรวม 264.32 492.80 251.84 244.82 511.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น 780.31 839.14 964.32 1,209.53 1,376.03
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 280.00 280.00 308.00 375.08 406.38
รายได้รวม 1,219.97 1,504.07 1,316.44 1,315.52 1,657.93
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - - - - -
กำไรสุทธิ 120.12 135.49 170.54 105.53 109.15
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.27 0.24 0.28 0.15 0.14
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%)
18.00
14.34
16.80
9.94
8.8
ROE (%)
21.08
16.73
18.91
9.71
8.44
อัตรากำไรสุทธิ (%)
9.85
9.01
12.95
8.02
6.58

 

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562
30 ธ.ค. 2563
30 ธ.ค. 2564
30 ธ.ค. 2565
09 พ.ค. 2566
ราคาล่าสุด (บาท) 2.60
3.46
6.05
3.20
3.08
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 1,456.00
1,937.60
3,726.80
2,400.53
2,310.51
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
-
30 ก.ย. 2563
30 ก.ย. 2564
30 ก.ย. 2565
31 ธ.ค. 2565
P/E (เท่า) 12.61
15.44
22.71
17.27
21.89
P/BV (เท่า) -
2.43
4.03
2.00
1.91
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) -
1.42
1.50
1.64 1.61
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) - 4.34
1.79
4.36
2.89