ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)

 

กำไรขาดทุน (ล้านบาท)

 

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2562 2561 2560
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)  1,044.63  606.73 387.55
รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 264.32 247.51 197.85
รวมส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 780.31 359.22 189.70
รวมรายได้ (ล้านบาท) 1,219.97 1,007.13 530.29
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 1,072.58 887.24 449.50
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)  120.12 94.56 63.91
 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.27   0.27  0.64
 จำนวนพนักงาน  136  99 69 
จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562
(หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)
450,400,000

 

345,827,398

 

100,000,000

 

 อัตราส่วนแสดงทางการเงิน      
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  4.25  4.26  158
 อัตรากำไรขั้นต้น (%)  17.49 17.43   19.38
 อัตรากำไรสุทธิ (%)     9.85   9.39  12.05
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.34  0.69  1.04
 อัตราเงินจ่ายปันผล 66.29 158.64 139.25