ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "INSET")
ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (25 ต.ค. 2564)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 307,999,983 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เกิน 307,999,983 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ 1:1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 2 บาท
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย 16 พฤศจิกายน 2564
วันใช้สิทธิครั้งแรก 31 มีนาคม 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 24 ตุลาคม 2566

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ INSET-W1 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 24 ตุลาคม 2566

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ INSET-W1 (ครั้งสุดท้าย) PDF : ขนาดไฟล์ 230  KB
ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 (ครั้งสุดท้าย) PDF : ขนาดไฟล์ 164  KB
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.อินฟราเซท INSET-W1 (ครั้งสุดท้าย) PDF : ขนาดไฟล์ 290 KB
ข้อกำหนดสิทธิ INSET-W1 PDF : ขนาดไฟล์ 573 KB
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ INSET W-1 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร    
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (INSET-W1)  PDF : ขนาดไฟล์ 183   KB
ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (INSET-W1)  PDF : ขนาดไฟล์ 121  KB
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.อินฟราเซท (INSET-W1) ครั้งที่ 3  PDF : ขนาดไฟล์ 264 KB
ข้อกำหนดสิทธิ INSET-W1  PDF : ขนาดไฟล์ 573 KB
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ INSET W-1 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2565
ดาวน์โหลดเอกสาร    
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (INSET-W1)  PDF : ขนาดไฟล์ 183   KB
ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (INSET-W1)  PDF : ขนาดไฟล์ 121  KB
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.อินฟราเซท (INSET-W1) ครั้งที่ 2  PDF : ขนาดไฟล์ 264 KB
ข้อกำหนดสิทธิ INSET-W1  PDF : ขนาดไฟล์ 573 KB
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ INSET W-1 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2565
ดาวน์โหลดเอกสาร    
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (INSET-W1)  PDF : ขนาดไฟล์ 171  KB
ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (INSET-W1)  PDF : ขนาดไฟล์ 121  KB
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (INSET-W1)  PDF : ขนาดไฟล์ 573 KB
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทอินฟราเซท จำกัด  (มหาชน) ครั้งที่ 1 (INSET-W1) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564  PDF : ขนาดไฟล์ 573 KB