คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการผู้จัดการ

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและการตลาด

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย

รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ

นางสาววรางคณา เตไชยา

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวธัญญพัทธ์ พลังธนสวรรค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ

นางสุพรทิพย์ วิชัยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

(TH) 13-2-67 คณะกรรมการ 1

นางธนภรณ์ บุญชัยศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

TH-14-2-67-คณะกรรมการ-7

นายพงค์เทพ บุญดาว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง

(TH) 13-2-67 คณะกรรมการ 3

นายธวุธ คูหเพ็ญแสง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

TH-14-2-67-คณะกรรมการ-5

นายสุโรจน์ ต่างใจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

TH-14-2-67-คณะกรรมการ-6

นายวิทูร ศิริอัครลาภ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป