คณะผู้บริหาร

คุณบอล-01

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการผู้จัดการ

3.นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล-1

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

4.นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย-1

นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย

รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ

คุณสุรวีย์-2-Upweb

นายสุรวีร์ ไพศาลพยัคฆ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด

9.นางสาววรางคณา เตไชยา-1

นางสาววรางคณา เตไชยา

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

3.นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล-1

นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

รักษาการผู้จัดการแผนกจัดซื้อและจัดส่ง

นางสาวธัญญพัทธ์ พลังธนสวรรค์-1

นางสาวธัญญพัทธ์ พลังธนสวรรค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ

นายวิทูร ศิริอัครลาภ-2

นายวิทูร ศิริอัครลาภ

ผู้จัดการแผนกออกแบบและประมาณราคา

นางธนภรณ์ บุญชัยศรี

นางธนภรณ์ บุญชัยศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางสุพรทิพย์ วิชัยกุล

นางสุพรทิพย์ วิชัยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี