หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายด้านภาษี
นโยบายพัฒนานวัตกรรม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า
แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ข้อบังคับบริษัท
ข้อบังคับบริษัท