หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายด้านภาษี
นโยบายพัฒนานวัตกรรม
จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คร้ังที่1 (ฉบับปรับปรุง)
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
นโยบายการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ข้อบังคับบริษัท
ข้อบังคับบริษัท