..........เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 – บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งต่อความห่วงใย มอบอุปกรณ์ IT แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์ IT ประกอบด้วย โน้ตบุ๊ก และชุดตรวจ ATK โดยมูลนิธิฯ จะนำอุปกรณ์ IT ไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล บริหารจัดการงานและติดต่อสื่อสารต่อไป
..........บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคม และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี ส่งเสริมความยั่งยืนในสังคม