Inset-Outing-2019-resize-1

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) โดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ ยกทีมผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 นอกสถานที่ ณ โรงแรมเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน จ.ปราจีนบุรี ในหัวข้อ "การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักเรื่องการทำงานเป็นทีม"  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นและการสร้างการทำงานให้เป็น TEAMWORK มากยิ่งขึ้น กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การภายนอกเข้ามาให้ความรู้  ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้พนักงานได้ทำร่วมกันโดยมุ่งเน้นถึงความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแบ่งปันมีน้ำใจต่อกัน และการสื่อสารในทีมที่ดีขึ้น

LEK05980
LEK05996
LEK05995
LEK06009
LEK05999
DSCF0622
DSCF0547
DSCF0540
DSCF0707
DSCF0527

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับในการร่วมกิจกรรมของพนักงานเป็นอย่างดี และหวังว่าพนักงานจะได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา