1. สำหรับปี 2566 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) โดยสำรวจจากการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 782 บริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(TH)(23-1-67) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (AGM) โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
    .
    .
    .
    .
(TH)(23-1-67) การกำกับดูแลกิจการที่ดี - Copy - Copy