รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 234,135,000 38.01
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,663,115 5.46
3 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 23,595,000 3.83
4 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา 21,500,000 3.49
5 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,491,700 2.03
6 นาย รุจน์ทัย รักราชการ 10,000,000 1.62
7 นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี 9,400,000 1.53
8 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์ 6,550,000 1.06
9 นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร 5,750,000 0.93
10 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,521,600 0.90