รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 234,135,000 28.81
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,566,483 3.02
3 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 23,595,000 2.90
4 นาย รุจน์ทัย รักราชการ 18,900,000 2.33
5 ว่าที่ ร.ต.สุรพันธ์ เตไชยา 15,340,000 1.89
6 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ 14,700,000 1.81
7 นาย ธนเมธ วัฒนโกเมร 13,140,000 1.62
8 น.ส. กรรณิกา เตไชยา 13,100,000 1.61
9 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา 12,400,000 1.53
10 นาย ขจร พนารัตน์ 11,129,100 1.37