รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 234,135,000 30.85
2 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 23,595,000 3.11
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,047,798 2.51
4 นาย รุจน์ทัย รักราชการ 18,900,000 2.49
5 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา 14,540,000 1.92
6 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา 12,500,000 1.65
7 นาย ธนเมธ วัฒนโกเมร 11,005,000 1.45
8 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ 9,700,000 1.28
9 นาย วิเชียร เจียกเจิม 5,770,000 0.76
10 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต 5,099,500 0.67