รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 234,135,000 38.01
2 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 23,595,000 3.83
3 นาย ธนเมธ วัฒนโกเมร 10,900,000 1.77
4 นาย รุจน์ทัย รักราชการ 10,000,000 1.62
5 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,616,700 1.40
6 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 8,110,000 1.32
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,737,001 1.26
8 ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา 7,200,000 1.17
9 นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา 6,180,000 1.00
10 น.ส. สุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ 5,800,000 0.94