รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2567  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2021/04/INSET-agm-2021-minutes-TH.pdf
ปี 2566  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2021/04/INSET-agm-2021-minutes-TH.pdf
ปี 2565  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2021/04/INSET-agm-2021-minutes-TH.pdf
ปี 2564  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2021/04/INSET-agm-2021-minutes-TH.pdf
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2021/04/INSET-agm-2021-minutes-TH.pdf
 ปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 ปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562