รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 ปี 2564  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2021/04/INSET-agm-2021-minutes-TH.pdf
 ปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 ปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2562