รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 ปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 ปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2562