Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_10

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพคนจากเหตุการณ์อัคคีภัย  ซึ่งเชื่อว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้จะทำให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้น

ทั้งนี้ยังได้รู้ถึงขั้นตอนและสามารถปฏิบัติตามแผนการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ซึ่งยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยดังที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ประกอบด้วย การดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส  การดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน  และการดับเพลิงที่ลุกไหม้ในกระทะน้ำมัน เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอินฟราเซท (สำนักงานใหญ่) ที่ผ่านมา

Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_1
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_2
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_3
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_4
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_5
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_6
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_7
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_8
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_9
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_11
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_12
Infreset ซ้อมดับเพลิง 62_13