คณะกรรมการบริษัท

นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการความยั่งยืน

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการ /
กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการความยั่งยืน

นายศรัณย์  สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวลลิตา  หงษ์รัตนวงศ์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการความยั่งยืน

นายเมธา  โชติอภิสิทธิ์กุล

กรรมการ /
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

นายอัครวัฒน์  อัครสุวรรณชัย

กรรมการ /
รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ

นายวิเชียร เจียกเจิม

กรรมการ

นายเกษม  เตไชยา

กรรมการ

(TH)(10-5-67) รูปกรรมการบนเว็บ-18

พลเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์

กรรมการอิสระ

(TH)(10-5-67) รูปกรรมการบนเว็บ-17

ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล

กรรมการอิสระ

นางสาววรางคณา เตไชยา

เลขานุการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล หรือ นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ