ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ INFRASET


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

INFRASET เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง เคียงคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน และอย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

2-Re

GROWING TOGETHER

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Sales Manager 1 ตำแหน่ง
Sales Manager 
หน้าที่การปฏิบัติงาน
-  กำหนดเป้าหมายของแผนก ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
-  ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนกให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
-  ให้คำปรึกษา และร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ให้กับแผนก
-  ค้นคว้าศึกษา และวิจัยตลาด คู่แข่งขัน ตลอดจนพัฒนาช่องทางการให้บริการ ในผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
-  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
-  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และพนักงาน
-  รวบรวมและรายงานข้อมูลความคืบหน้าและการติดตามงานขายประจำทุกเดือน
คุณสมบัติที่ต้องการ
เพศ  ไม่จำกัด
อายุ  30  ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์   มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ
-  มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี
-  มีภาวะความเป็นผู้นำ
-  สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
-  มีความรับผิดชอบในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
-  มีทักษะในการเจรจาต่อรองและรักในบริการ
Sales Engineer 3 ตำแหน่ง
Sales Engineer
หน้าที่การปฏิบัติงาน
- ติดต่อประสานงานขายโครงการกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ และการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า
- รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอโครงการกับลูกค้า หรือแนะนำโครงการให้ผู้ที่สนใจ
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด
- ออกพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอการบริการของบริษัท
- เจรจาต่อรองเงื่อนไขของโครงการ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ สัญญา และเงื่อนไขอื่น ๆ
- ติดตามการส่งมอบงานให้ลูกค้า
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติที่ต้องการ
เพศ  ไม่จำกัด
อายุ  25  ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรีขึ้นไป  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์   สาขา : โทรคมนาคม, ไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ
-  มีพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่
-  มีความคล่องตัวสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-  มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รักงานขายและการบริการ มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความมั่นใจในการนำเสนอ และเข้าพบลูกค้า
-  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ มีความใจเย็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรู้จักวางแผนงานเข้าพบลูกค้า
Civil Engineer
Electrical Engineer
Safety Officer
Business Development 1 ตำแหน่ง
Business Development 

หน้าที่การปฏิบัติงาน
- ทำความเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท อย่างต่อเนื่อง
- ศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่
- วิเคราะห์และประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- จัดการประชุม และนำเสนอธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าแก่ลูกค้ากลุ่มใหม่และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- รับผิดชอบในการวางแผนและประสานงานเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
- ติดตามกิจกรรมของคู่แข่งการเคลื่อนไหวของตลาดเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษาในบริษัท

คุณสมบัติที่ต้องการ
เพศ  ไม่จำกัด
อายุ  25  ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์  มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
- มีความรับผิดชอบในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
- มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และวางแผนการขยายธุรกิจ
อื่นๆ

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ส่งประวัติการทำงาน พร้อมด้วยภาพถ่าย ได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้

2 - Retuch

สวัสดิการ
1. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (Outing, งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
5. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
7. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
8. Commission (เฉพาะตำแหน่ง)
9. ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เฉพาะบางตำแหน่ง)
10. เสื้อฟอร์มพนักงาน
11. ประกันอุบัติเหตุ
12. ประกันสุขภาพ
13. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
14. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
15. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วันต่อปีและสวัสดิการอื่นๆที่พร้อมดูแลคุณ

วิธีการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซด์
2. ส่งใบสมัครทาง Email
3. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์)

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณปริญญา  พละกิตติกูล โทร 092-5101349
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเพทฯ 10220
โทร : 02-092-7444 ต่อ 601
แฟกซ์ : 02-092-7448
Email : parinyap@infraset.co.th