ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ INFRASET


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

INFRASET เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง เคียงคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน และอย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

2-Re

GROWING TOGETHER

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

หน้าที่การปฏิบัติงาน
- ทำความเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- ศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่
- วิเคราะห์และประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- จัดการประชุม และนำเสนอธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าแก่ลูกค้ากลุ่มใหม่ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- รับผิดชอบในการวางแผนและประสานงานเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
- ติดตามกิจกรรมของคู่แข่ง การเคลื่อนไหวของตลาดเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษาในบริษัท

คุณสมบัติที่ต้องการ
เพศ  ชาย/หญิง
อายุ  25-35 ปี
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์  มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 
ผู้จัดการแผนกขาย 1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกขาย

หน้าที่การปฏิบัติงาน
-ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับจากทีม และบริษัทฯ (งานขาย Project : Data Center , Telecommunication ตลอดจนบริการหลังการขาย)

-ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด

-ศึกษาและวิจัยตลาด คู่แข่งขัน ตลอดจนพัฒนาช่องทางการให้บริการ

-ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัทฯ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

-สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

-รวบรวมและรายงานข้อมูลความคืบหน้าการติดตามงานขายทุกสัปดาห์

-ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO9001:2015 , ISO14001:2015 และ ISO45001:2018

คุณสมบัติที่ต้องการ
-เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล

-มีประสบการณ์งานขายในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี และเคยผ่านงานขายโครงการมาก่อน

-มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

-มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการเจรจาต่อรอง ประสานงานได้ดี รักในงานขาย ขยันออกพบลูกค้า

-มีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นยอดขายทีม ทำทีมได้ดี

-มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ทนต่อแรงกดดันได้ดี

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าได้ในระดับที่เข้าใจ

-มีรถยนต์ส่วนตัว

** กรุณาระบุรายละเอียดการทำงาน ประเภทงานที่เคยขาย และรายได้ที่คาดหวัง **

 
วิศวกรขาย 6 ตำแหน่ง
วิศวกรขาย

หน้าที่การปฏิบัติงาน
- ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับจากทีม และบริษัทฯ (งานขาย Project : Data Center , Telecommunication ตลอดจนบริการหลังการขาย)
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด
- ศึกษาและวิจัยตลาด คู่แข่งขัน ตลอดจนพัฒนาช่องทางการให้บริการ
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัทฯ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- รวบรวมและรายงานข้อมูลความคืบหน้าการติดตามงานขายทุกสัปดาห์
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO9001:2015 , ISO14001:2015 และ ISO45001:2018

คุณสมบัติที่ต้องการ
เพศ  ชาย/หญิง
อายุ  25-35 ปี
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/โทรคมนาคม
ประสบการณ์  มีประสบการณ์เคยผ่านงานขายโครงการ/งาน M&E มาก่อน อย่างน้อย 1 ปี

- มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการเจรจาต่อรอง ประสานงานได้ดี รักในงานขาย ขยันออกพบลูกค้า
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าได้

- มีรถยนต์ส่วนตัว
** กรุณาระบุรายละเอียดการทำงาน ประเภทงานที่เคยขาย และรายได้ที่คาดหวัง **

 
วิศวกรโครงการ/วิศวกรบริการ 10 ตำแหน่ง
วิศวกรโครงการ/วิศวกรบริการ

รายละเอียดงาน

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ระบบโครงข่ายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม

- ติดตั้ง Fiber Oftic Cable (OFC), กล้อง CCTV ฯลฯ เพื่อรองรับงาน TOT 3G Node B , BFKT True 3 G (Civil - New Tower), BFKT (OFC - Phase 3, 4), Netnet (OFC) ในพื้นที่ กรุงเทพ ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง,Critical Room Air Conditioning/Precision Air,Civil,Architecture and Data Center Interior design, Consulting,Outside plant and Telecommunication Equipment,Site Preparation for TelecommunicationTower,USO-NET

- งานบริการซ่อมบำรุงในอาคาร

คุณสมบัติที่ต้องการ

-เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / สื่อสาร / โทรคมนาคม / เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

-สามารถใช้โปรแกรม Office ได้คล่อง

-สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ , มีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

-มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี

-หากมีใบประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่างเทคนิค 10 ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ระบบโครงข่ายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม

- ติดตั้ง Fiber Oftic Cable (OFC), กล้อง CCTV ฯลฯ เพื่อรองรับงาน TOT 3G Node B , BFKT True 3 G (Civil - New Tower), BFKT (OFC - Phase 3, 4), Netnet (OFC) ในพื้นที่ กรุงเทพ ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง,Critical Room Air Conditioning/Precision Air,Civil,Architecture and Data Center Interior design, Consulting,Outside plant and Telecommunication Equipment,Site Preparation for TelecommunicationTower,USO-NET

- งานบริการซ่อมบำรุงในอาคาร

คุณสมบัติที่ต้องการ

-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / สื่อสาร / โทรคมนาคม / เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

-สามารถใช้โปรแกรม Office ได้คล่อง

-สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ , มีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

-มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี

 
เจ้าหน้าที่ออกแบบและประมาณราคา 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ออกแบบและประมาณราคา

หน้าที่การปฏิบัติงาน

- สนับสนุนงานขาย เช่น จัดทำขอบเขตงาน, การทำเอกสารยอมรับข้อกำหนด (Compliance Statement), แบบสำหรับงานขาย, ต้นทุนโครงการ ให้ถูกต้องและทันตามกำหนดจากแผนกขาย

- ดำเนินการทำสื่อนำเสนอสำหรับงานขาย และนำเสนอกับลูกค้าพร้อมแผนกขาย

- เข้าร่วมการประชุมโอนงานจากแผนกขายไปยังแผนกบริหารโครงการ

- เข้าร่วมประชุมแผนการดำเนินงานโครงการกับแผนกบริหารโครงการ และดำเนินงานสนับสนุนงานแบบ (Approved Drawing, As-Built Drawing) สำหรับงานบริหารโครงการ

- สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความคืบหน้างาน ปัญหา และแนวทางแก้ไข

- จัดทำคู่มือประมาณราคาให้ Up to Date ทุกๆ 6 เดือน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ

-เพศ ชาย/หญิง

-อายุ 25-35ปี 

-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า

-มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ

-สามารถใช้ Ms.Office , AutoCad ได้ (หากใช้ BIM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี

-หากมีใบประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ส่งประวัติการทำงาน พร้อมด้วยภาพถ่าย ได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้

2 - Retuch

สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
2. ค่าเดินทาง
3. ค่าโทรศัพท์
4. Incentive
5. เบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เฉพาะบางตำแหน่ง)
6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
7. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. ประกันอุบัติเหตุ
10. ประกันสุขภาพ และค่าทันตกรรม
11. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น อุปสมบท , มงคลสมรส , คลอดบุตร , สงเคราะห์บุตร , ณาปนกิจ
13. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมศักยภาพ
14. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (Outing , งานสังสรรค์ประจำปี , กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
15. วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน ต่อปี
16. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วัน ต่อปี
17. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วัน ต่อปี
18. ฟิตเนส

 

วิธีการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซด์
2. ส่งใบสมัครทาง Email
3. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์)

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณศิริกาญจน์ โทร 098-549-9223
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร : 02-092-7444 ต่อ 601
แฟกซ์ : 02-092-7448
Email : sirikarnt@infraset.co.th