บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทุจริต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1.  ทางไปรษณีย์

  เรียน คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
  ที่อยู่ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.  ทางอีเมล์ :  ifssec@infraset.co.th

3. ทางเว็บไซต์บริษัท