(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -1

...........บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน) เพื่อให้พนักงานได้รับตรวจเช็คสุขภาพและคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การตรวจสุขภาพประจำปีในครั้งนี้ มีรายการตรวจสุขภาพดังนี้

- ตรวจร่างกายทั่วไป
- วัดดัชนีมวลกาย
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจระดับไขมันเลือด
- ตรวจกรดยูริคในเลือด
- ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี
- ตรวจปัสสวะ
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- เอ็กซเรย์ปอด (ดิจิตอล)

...........บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีที่สุด โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงานเป็นลำดับแรก เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในการทำงาน และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -2
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -3
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -5
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -7
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -9
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -10
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -11
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 - 12
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 - 13
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -4
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -6
(TH) ตรวจสุขภาพ ปี 66 -8