บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET จัดอบรมภายใน หลักสูตร "แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION) เพื่อนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน" โดยมีวิทยากรจากสถาบัน "VICKK Training" เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบในองค์กร รวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม หลักธรรมในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานทุกระดับ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา