อบรมแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปี 66 1

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET จัดอบรมภายใน หลักสูตร "แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION) เพื่อนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน" โดยมีวิทยากรจากสถาบัน "VICKK Training" เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบในองค์กร รวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม หลักธรรมในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานทุกระดับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

อบรมแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปี 66 2
อบรมแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปี 66 3
อบรมแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปี 66 4
อบรมแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปี 66 5