DSCF0740

คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมโครงการ “สร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)  บริจาคสิ่งของอุปกรณ์สนับสนุนงานลาดตะเวนป้องกันรักษาป่า ร่วมปลูกป่า ทำโป่ง และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกัน จากความสามัคคีและการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของ INSET ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน  จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อเร็ว ๆ นี้

DSCF0734
DSCF0725
S__54853744 (1)
S__54853743
DSCF1082p (9)
DSCF1082p (27)
DSCF0824
DSCF0813
DSCF1086p33
DSCF55
DSCF0855rr
DSCF1094p (3)
DSCF1103p
DSCF1120p (1)
DSCF0790
DSCF1199
S__54853745