สมัครเข้าร่วมโครงการ CMDF (TH)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการและข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนเมษายน 2567
โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและยกระดับคุณภาพข้อมูลเพื่อความยั่งยืน สู่มาตรฐานสากล