(TH) บริจาคปฏิทินเพื่อคนตาบอด ปี 67 - 1

.........บริษัท​ อินฟราเซท​ จำกัด(มหาชน)​ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า​
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านมา ได้เดินไปที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา​ จำนวน​ 793 เล่ม
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบริจาคปฏิทินเก่าในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตา
และสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขา
.........บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี เคียงข้างสังคมไทย และพร้อมที่จะร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไป

(TH) บริจาคปฏิทินเพื่อคนตาบอด ปี 67 - 2
(TH) บริจาคปฏิทินเพื่อคนตาบอด ปี 67 - 3
(TH) บริจาคปฏิทินเพื่อคนตาบอด ปี 67 - 5