สารจากประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัท

INSET_สานจาก CEO

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ในปี 2563 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอย่างรุนแรง ทั้งต่อภาคการท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุน และการใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชน รวมถึงพฤติกรรมมนุษย์ ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จนกลายเป็นปัจจัยหลักที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า New Normal ที่ทำให้รูปแบบชีวิตคนทั่วโลกแตกต่างไปจากเดิม

นอกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว นโยบาย Thailand 4.0 ก็เป็นอีกปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งใหญ่ของประเทศไทย การปฏิรูปเทคโนโลยีครั้งนี้จะสามารถรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ได้แก่ นโยบายส่งเสริมเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล (EECd), นโยบายสมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์ นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยี 5G อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้จะทำให้เกิดการลงทุนด้านโทรคมนาคมและการเชื่อมต่อ internet of thing เข้าด้วยกัน การลงทุนด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการจะก่อให้เกิดความต้องการอุปกรณ์ เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Smart Device) ในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรองรับ 5G อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ฯลฯ ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตและทำให้การบริการธุรกิจ Data Canter, Cloud Computing, Computer Services เติบโตอย่างก้าวกระโดด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นปี 2563 บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆ ที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ นอกจากนี้จากจุดแข็งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในทางกลับกันจากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับการประมูลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (ICT) จากภาครัฐและภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น เช่น งาน Data Center และงานโทรคมนาคม (งาน 5G) เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ทำให้ภาคธุรกิจหันมาลงทุนด้านไอทีมากขึ้น ประกอบกับประชาชนทำงานที่บ้าน (Work from Home) ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งทำให้ความต้องการใช้ Cloud เพิ่มมากขึ้น และผู้ประกอบการหรือองค์การต่างๆ มีความต้องการที่จะลงทุนขยาย Data Center กันมากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงเทรน 5G เทคโนโลยีในปีนี้เป็นปีที่ทาง Operator ขยายการลงทุนโดยเฉพาะงานอัพเกรดอุปกรณ์ 5G ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม จึงทำให้มีโอกาสได้รับงานอัพเกรดอุปกรณ์ฯ มาแล้ว 1,000 เสา มีมูลค่า 250 ล้านบาท และล่าสุดได้รับงานเพิ่มอีก 350 เสา โดยคาดว่าในปี 2564 จะได้รับงานอีกประมาณ 1,000-2,000 เสา มูลค่า 250 – 300 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,504.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.37 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 135.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.80 จากปีก่อน

การเดินหน้าธุรกิจของบริษัทจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้เกิดจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิต สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ และท่านผู้ถือหุ้น ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และด้วยวิสัยทัศน์ กับกลยุทธ์ที่คณะกรรมการได้วางไว้ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้างที่อย่างเต็มความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กรที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต่อไป