สารจากประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัท

(20-3-67) (TH) สารจากประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัท

      เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

.............ในปี 2566 นี้ อาจกล่าวได้ว่าเราได้เผชิญความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในด้านการเงิน เศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นปี ซึ่งธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกต่างรับมือด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดระดับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านการกู้ยืมเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัว จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ กลับมาเป็นปกติหลังช่วงการแพร่ระบาดของโควิด เช่น การกลับมาทำงานที่สำนักงาน และการกลับมาเรียนที่โรงเรียน เป็นต้น ที่สำคัญไปกว่านั้น ผลของการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดและรัฐบาลใหม่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่มบริษัทจะติดตามนโยบายและการพัฒนาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และยังคงเปิดกว้างและพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการดำเนินโครงงานด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

.............ในปี 2566 จากการเร่งขยายตัวของผู้ประกอบการในด้านของธุรกิจ Data Center และ Cloud ขณะเดียวกันแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทมีการขยายธุรกิจใหม่อีก 2 ธุรกิจได้แก่    1.ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware IT  Equipment และ   2.ธุรกิจ Application Service Provider เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ประจำให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) และสร้างความแข็งแกร่งในอนาคต

.............สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนของรายได้ประจำ (Recurring Income) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้มีการดูแลและบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนื่องหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

.............สำหรับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง ยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมกิจการเขต Data Centre ขึ้น เพื่อให้มีการลงทุนพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการในด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังเปิดโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น

.............นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบเพื่อสร้างสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม พนักงาน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการให้บริการ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการกำหนดนโยบาย ให้มีการดำเนินงานด้านระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ทั้งในแง่ของการดูแลสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ การลดปริมาณของเสีย การส่งเสริมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการลดและการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018  ระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ใน เดือนมกราคม 2565

.............สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณบรรดาผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัททุกท่าน ทั้งลูกค้า พันธมิตร คู่ค้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน บริษัทสัญญาว่าจะยึดถือหลักธรรมมาภิบาล เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวมต่อไป