ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2567
2566
2565
2564
2563
2562
 วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
 07 พ.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 07 พ.ค. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 อ่านเพิ่มเติม
 07 พ.ค. 2567 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 03 พ.ค. 2567 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อ่านเพิ่มเติม
 22 เม.ย. 2567 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
 22 เม.ย. 2567 แจ้งเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน อ่านเพิ่มเติม
 22 มี.ค. 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติม
 13 ก.พ. 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567, การจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
 13 ก.พ. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
 13 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
 อ่านเพิ่มเติม
 1 ก.พ. 2567 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
 12 ม.ค. 2567 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน อ่านเพิ่มเติม
 วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
 07 พ.ย. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
 07 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 07 พ.ย. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
 อ่านเพิ่มเติม
 02 พ.ย. 2566 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อ่านเพิ่มเติม
 30 ต.ค. 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 31 ตุลาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
 27 ต.ค. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ INSET-W1 (F53-5) (ครั้งสุดท้าย)(แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
 26 ต.ค. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ INSET-W1 (F53-5) (ครั้งสุดท้าย) อ่านเพิ่มเติม
 26 ก.ย. 2566 28 กันยายน 2566 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ INSET-W1 อ่านเพิ่มเติม
 25 ส.ค. 2566 การห้ามซื้อหรือขายและเพิกถอนหลักทรัพย์ INSET-W1 อ่านเพิ่มเติม
 18 ส.ค. 2566 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ INSET-W1 อ่านเพิ่มเติม
 16 ส.ค. 2566 การไม่ปรับสิทธิของ INSET-W1 อ่านเพิ่มเติม
 10 ส.ค. 2566 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
 10 ส.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม
 10 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 10 ส.ค. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 10 ก.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน อ่านเพิ่มเติม
 12 พ.ค. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)(แก้ไขหมายเหตุประกอบงบข้อ 9) อ่านเพิ่มเติม
 09 พ.ค. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 09 พ.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม
 09 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 19 เม.ย. 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อ่านเพิ่มเติม
 10 เม.ย. 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2566 อ่านเพิ่มเติม
 05 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ่านเพิ่มเติม
 04 เม.ย. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ INSET-W1 (F53-5)-การใช้สิทธิครั้งที่ 3 อ่านเพิ่มเติม
 07 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติม
 07 มี.ค. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ INSET-W1 อ่านเพิ่มเติม
 28 ก.พ. 2566 การไม่ปรับสิทธิของ INSET-W1 อ่านเพิ่มเติม
 22 ก.พ. 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566, การจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ( แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
 13 ก.พ. 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566, การจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
 13 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
 13 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 13 ก.พ. 2566 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 02 ก.พ. 2566 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อ่านเพิ่มเติม
  18 ม.ค. 2566  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน  อ่านเพิ่มเติม
 วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
 03 พ.ย. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
  03 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
  03 พ.ย. 2565  คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2565  อ่านเพิ่มเติม
  03 พ.ย. 2565  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม 
  01 พ.ย. 2565  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  อ่านเพิ่มเติม
 06 ต.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2565  อ่านเพิ่มเติม
 05 ต.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ INSET-W1 (F53-5)-การใช้สิทธิครั้งที่ 1 (แก้ไขครั้งที่1) อ่านเพิ่มเติม 
 04 ต.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ INSET-W1 (F53-5)  อ่านเพิ่มเติม
 08 ก.ย. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ INSET-W1 อ่านเพิ่มเติม 
 17 ส.ค. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ INSET-W1  อ่านเพิ่มเติม
 05 ส.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขไฟล์แนบ)  อ่านเพิ่มเติม
 05 ส.ค. 2565  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 05 ส.ค. 2565 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
  05 ส.ค. 2565  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2565  อ่านเพิ่มเติม
 05 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 19 ก.ค. 2565 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน อ่านเพิ่มเติม
 07 มิ.ย. 2565 แจ้งการรับงานโครงการใหม่ อ่านเพิ่มเติม 
 11 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม 
 11 พ.ค. 2565 
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
 อ่านเพิ่มเติม 
 28 เม.ย. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  อ่านเพิ่มเติม
 26 เม.ย. 2565 แจ้งการลงนามสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม
 20 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ่านเพิ่มเติม
 12 เม.ย. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 18 เมษายน 2565 อ่านเพิ่มเติม
  5  เม.ย. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ INSET-W1 (F53-5)-การใช้สิทธิครั้งที่ 1 อ่านเพิ่มเติม
 22 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติม
  17 มี.ค. 2565  แจ้งผู้บริหารลาออก อ่านเพิ่มเติม
  11 มี.ค. 2565  กำหนดการใช้สิทธิของ INSET-W1 อ่านเพิ่มเติม
 10 มี.ค. 2565 การย้ายหลักทรัพย์ INSET เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 11 มีนาคม 2565 อ่านเพิ่มเติม
   8 มี.ค. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ INSET-W1 อ่านเพิ่มเติม
 18 ก.พ. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 18 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อ่านเพิ่มเติม
 18 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 18 ก.พ. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
  8 ก.พ. 2565 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
  17 ม.ค. 2565  แจ้งการลงนามสัญญาจ้าง  อ่านเพิ่มเติม
 วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
  24 พ.ย. 2564  แจ้งการลงนามสัญญาโครงการ EEC DATA CENTER  อ่านเพิ่มเติม
  18 พ.ย. 2564 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  อ่านเพิ่มเติม
  15 พ.ย. 2564 สรุปข้อสนเทศ INSET-W1  อ่านเพิ่มเติม
  15 พ.ย. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : INSET-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  อ่านเพิ่มเติม
 12 พ.ย. 2564 แจ้งการรับงานโครงการใหม่ อ่านเพิ่มเติม
 04 พ.ย. 2564 คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564 อ่านเพิ่มเติม
 04 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 04 พ.ย. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 01 พ.ย. 2564 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม
  26 ต.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข Template)  อ่านเพิ่มเติม
  26 ต.ค. 2564  แจ้งการรับงานโครงการติดตั้งระบบประกอบบอาคาร Data Center และอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำ  อ่านเพิ่มเติม
  26 ต.ค. 2564  แบบรายงานผลการขายของ INSET-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)  อ่านเพิ่มเติม
  19 ต.ค. 2564   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท  อ่านเพิ่มเติม
  06 ต.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  อ่านเพิ่มเติม
  15 ก.ย. 2564  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า  อ่านเพิ่มเติม
  05 ส.ค. 2564  การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข )  อ่านเพิ่มเติม
  05 ส.ค. 2564  การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  อ่านเพิ่มเติม
  05 ส.ค. 2564  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564  อ่านเพิ่มเติม
  05 ส.ค. 2564  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  อ่านเพิ่มเติม
  05 ส.ค. 2564   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
  16 ก.ค. 2564   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  อ่านเพิ่มเติม
 11 มิ.ย. 2564  SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564  อ่านเพิ่มเติม
 24 พ.ค.. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  อ่านเพิ่มเติม
 20 พ.ค.. 2564 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) อ่านเพิ่มเติม
 06 พ.ค.. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 06 พ.ค.. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
 30 เม.ย. 2564 แจ้งผู้บริหารลาออก อ่านเพิ่มเติม
 28 เม.ย. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อ่านเพิ่มเติม
 21 เม.ย. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
 23 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติม
 18 ก.พ. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 18 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
 18 ก.พ. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม
 18 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 09 ก.พ. 2564 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
 22 ม.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งที่ 3 อ่านเพิ่มเติม
 วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
 21 ธ.ค. 2563 แจ้งการลงนามสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม
 05 พ.ย. 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม
 05 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 อ่านเพิ่มเติม
 05 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 05 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 19 ส.ค. 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563 (แก้ไขวันจ่ายเงินปันผล) อ่านเพิ่มเติม
 07 ส.ค. 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
 07 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 07 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 23 ก.ค. 2563 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อ่านเพิ่มเติม
 13 ก.ค. 2563 แจ้งรับงานโครงการใหม่ (ฉบับแก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
 30 มิ.ย. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อ่านเพิ่มเติม
 29 มิ.ย. 2563 แจ้งการลงนามสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม
 18 มิ.ย. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ่านเพิ่มเติม
 02 มิ.ย. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติม
 11 พ.ค. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบข้อ 18) อ่านเพิ่มเติม
 11 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) อ่านเพิ่มเติม
 11 พ.ค. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 08 พ.ค. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ (เดิม) อ่านเพิ่มเติม
 08 พ.ค. 2563 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ (เดิม) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม
 30 เม.ย. 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี อ่านเพิ่มเติม
 08 เม.ย. 2563  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ฉบับแก้ไข) อ่านเพิ่มเติม
 19 มี.ค. 2563 ยกเลิกวันหยุด วันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) อ่านเพิ่มเติม
 19 มี.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม
 02 มี.ค. 2563  การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม
 24 ก.พ. 2563 การแต่งตั้งผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม
 24 ก.พ. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาก IPO กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
 24 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม
 24 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) อ่านเพิ่มเติม
 24 ก.พ. 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 31 ม.ค. 2563  แจ้งผู้บริหารลาออก  อ่านเพิ่มเติม
 24 ม.ค. 2563 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อ่านเพิ่มเติม
 วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
 9 ธ.ค. 2562  แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม  
 11 พ.ย. 2562  แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อ่านเพิ่มเติม  
 11 พ.ย. 2562  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562   อ่านเพิ่มเติม 
 11 พ.ย. 2562  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) อ่านเพิ่มเติม 
 11 พ.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  อ่านเพิ่มเติม
 7 ต.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม
 7 ต.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) อ่านเพิ่มเติม
 7 ต.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
 7 ต.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) อ่านเพิ่มเติม
 7 ต.ค. 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  อ่านเพิ่มเติม
 7 ต.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม