แบบแสดงรายงานประจำปี

  รายการ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  แบบ 56-1 ประจำปี 2565 ไฟล์ 15 MB https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-56-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.pdf
  แบบ 56-1 ประจำปี 2564 ไฟล์ 10 MB https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-56-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.pdf
  แบบ 56-1 ประจำปี 2563 ไฟล์ 5 MB https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-56-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.pdf
  แบบ 56-1 ประจำปี 2562 ไฟล์ 5 MB https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-56-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.pdf