การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

 การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
    1) แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก)
    2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)
   3) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)
  การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม)
 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 
 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code)
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code) 
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 5. ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian) 
 7. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
    1) แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก)
    2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)
   3) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)
  การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม)
 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 
 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code)
 2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code) 
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian) 
 6. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 7. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2564
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
    1) แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก)
    2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)
   3) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)
  การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปี 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (ฉบับเต็ม)
 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 
 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โคช
 2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (INSET-W1)
 3. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                
  6. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian) 
 9.  สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11.การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
 12.แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 
 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โคช 
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบของคิวอาร์โคช 
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 5. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
     ♦ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian) 
 7. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2563
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
    1) แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก)
    2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)
   3) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)
  การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 
 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค 
 ♦  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
 ♦  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 ♦  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
 6. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  7. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2562
 การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
    1) แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก)
    2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)
   3) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)
  การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563