กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม แก่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมชั้นนำ ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาย่อย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรับก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจดังนี้
1) มีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยการประสานประโยชน์จากจุดแข็งในด้านที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และผลงานการให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนาน บริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่ค้าหลายรายในบัญชีคู่ค้าที่ได้ร่วมงานกันมานานและมีความสามารถในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการได้หลายขนาดและหลายขอบเขต เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าที่ไว้วางใจมอบหมายงานให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

2) ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและรวดเร็วเกินความคาดหมายของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการให้สามารถส่งมอบได้เร็วกว่ากำหนด จึงมีขั้นตอนและระบบการดำเนินงานโครงการ รวมถึงเครือข่ายคู่ค้าที่มีศักยภาพในแทบทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วกว่ากำหนดโดยยังสามารถรักษาคุณภาพงานไว้ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้แรงจูงใจแก่วิศวกรผู้ควบคุมงาน และแนวทางการรับวางใบแจ้งหนี้และชำระเงินที่รวดเร็วให้กับคู่ค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินโครงการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่เคยต้องเสียค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบโครงการตามกำหนดและสามารถรับงานโครงการได้มากขึ้น โดยส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการของบริษัทฯ และกลับมาใช้บริการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

3) พัฒนาความสามารถในการให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานจนมีความรู้ความชำนาญในการทำงานในขอบเขตที่หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่ และได้พัฒนายกระดับความสามารถในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการการตอบโจทย์ที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการหลังการส่งมอบ ทั้งการบำรุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามความคืบหน้าในเทคโนโลยีด้านต่างๆ และสร้างความสามารถในการรับงานในขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

4) รับงานที่เหมาะกับความสามารถของบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถรับดำเนินโครงการได้ในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะการรับงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาช่วงของงานบางส่วนต่อจากผู้รับเหมาหลักสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าดำเนินการจากผู้รับเหมาหลักได้ทันทีที่ทำงานส่วนของตนเองสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้โครงการส่วนอื่นๆ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารวงจรเงินสดได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการที่มีขนาดเหมาะสม ทำให้มีรายได้และอัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก

5) หาลูกค้ากลุ่มใหม่

บริษัทฯ มีแนวทางการหาลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้บริษัทฯ โดยใช้ความสัมพันธ์ของผู้บริหารที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป็นเวลานานและทีมงานฝ่ายขายที่ออกหาโครงการใหม่ๆ บริษัทฯ มีแนวทางการหาลูกค้าที่เปิดกว้างและไม่ได้จำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆ โดยเน้นการรับงานโครงการที่สามารถนำความสามารถและประสบการณ์ของบริษัทฯ มาประยุกต์ในบริบทใหม่ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีลูกค้ารายใหม่ปีละ 3  ราย

(20-3-67) (TH) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ-2