ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม

ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมการสื่อสารหรือโทรคมนาคม เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เราให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการบำรุงรักษาและการกำกับดูแลการติดตั้งอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม  โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย

ด้วยความสามารถของเรา ที่ให้บริการได้ทั้งในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ดำเนินการมามากกว่า 12 ปี ภายใต้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิศวกร และความเป็นเลิศด้านการบริหารโครงการ สร้างความมั่นใจในการส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพ

shutterstock_1265919388_resize

งานสำรวจออกแบบ สร้างระบบข่ายสาย (Outside Plant) ทั้งสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper)

-  งานสำรวจ ออกแบบงาน
-  งานจัดหาและติดตั้งข่ายสายทั้งสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper) พร้อมอุปกรณ์จับยึดที่เกี่ยวข้อง
-  งานติดตั้งระบบหลักดิน (Grounding System) ทำการเชื่อมต่อสถานีต้นทางและปลายทางหรือจุดตัดต่อ (Splice & Terminate) ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อเชื่อมโครงข่ายในระบบการสื่อสารโทรคมนาคม โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง

InfrasetTelecon-4

งานตั้งเสาอากาศสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ (Site Preparation forTelecommunication Tower)

-  งานสำรวจพื้นที่รวมถึงตรวจสอบดิน ออกแบบงานฐานราก (Foundation)
-  งานจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้างสถานีสร้างฐานราก (Footing and Column)
-  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบหลักดิน (Grounding System) ดำเนินงาน Civil และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง

 

 

InfrasetTelecon-7

งานติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและระบบชุมสาย (Telecom Equipment / System Installation)

-  งานติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม และระบบชุมสายตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง

InfrasetTelecon-6