อินฟราเซท เราจะพัฒนาคน และองค์กรไปพร้อมกับ การเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ได้ความคิด และมุมมองที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ บริการ และประสบการณ์ ที่ตอบความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวันได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่งและจะสร้างความรุ่งเรืองให้กับชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ได้เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกันกับเรา
vision


วิสัยทัศน์


" มุ่งสู่การเป็นบริษัทฯชั้นนำในธุรกิจก่อสร้าง DATA CENTER และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม "


พันธกิจ


ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ

ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

พัฒนาความเป็นมืออาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

เอาใจใส่ ทุ่มเท ทำในสิ่งที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อ Stakeholder

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

mission