หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรับรองการใช้สิทธิ INSET-W1 (ไม่เกิน)      153,999,991.50 บาท จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รับรองการใช้สิทธิ          307,087,207หน่วย/หุ้น