นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ตามความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำตามที่กฎหมายกำหนด

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันจ่ายปันผล ชนิดการปันผล งวดดำเนินงาน เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย
13/02/67 12/03/67 16/05/67 เงินสด 01/07/66 - 31/12/66 0.05 บาท
10/08/66 24/08/66 08/09/66 เงินสด 01/01/66 - 30/06/66 0.04 บาท
13/02/66 02/03/66 03/05/66 เงินสด 01/07/65 - 31/12/65 0.05 บาท
04/08/65 18/08/65 01/09/65 เงินสด 01/01/65 - 30/06/65 0.04 บาท
17/02/65 09/03/65 19/05/65 เงินสด 01/01/64 - 31/12/64 0.17 บาท
17/02/64 28/04/64 20/05/64 หุ้นปันผล 01/01/63 - 31/12/63 10 : 1
(0.05 บาทต่อหุ้น)
หุ้น
17/02/64 28/04/64 20/05/64 เงินสด 01/01/63 - 31/12/63 0.081 บาท
06/08/63 20/08/63 04/09/63 เงินสด 01/01/63 - 30/06/63 0.038 บาท
07/04/63 21/04/63 05/05/63 เงินสด 01/10/62 - 31/12/62 0.115 บาท
08/11/62 22/11/62 6/12/62 เงินสด 01/01/62 - 30/09/62 0.035 บาท