รายงานความยั่งยืน

หน้าปก ESG TH

ปี 2566

รายงานฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ "INSET" ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื้อหาภายในประกอบด้วยข้อมูลผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำคัญ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดปี 2566